Bezoek hier het huidige winkelcentrum.
Bezoek hier het huidige winkelcentrum.

Privacy policy


Dit privacybeleid beschrijft hoe Unibail-Rodamco-Westfield Nederland Winkels B.V. (Unibail-Rodamco-Westfield) uw persoonsgegevens gebruikt die wij via de website www.mallofthenetherlands.com (de Website) verzamelen.

Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u hierover informeren. De meest recente versie zal te allen tijde op deze website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website is Unibail-Rodamco-Westfield. Wij zijn gevestigd in Amsterdam. Ons bezoekadres is Schiphol Boulevard 371, 1118 BJ Schiphol. Ons postadres is Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail: info@leidsenhagevernieuwt.nl.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Via de Website verzamelen wij persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, wanneer u het contactformulier invult. Wij verzamelen ook persoonsgegevens door bij te houden op welke wijze u met de Website omgaat. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies op de Website.

Welke persoonsgegevens wij concreet van u verzamelen en verwerken, zal afhangen van de wijze waarop u met ons contact heeft, bijvoorbeeld of u enkel de Website bezoekt of ook het contactformulier invult. Hieronder hebben wij vermeld welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via de Website:

Naam en contactgegevens: Indien u op de Website een contactformulier invult, verzamelen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, en geslacht. Wij verzamelen ook eventuele verdere informatie die u in het contactformulier opneemt, zoals de naam van de organisatie namens wie u het formulier invult, alsmede de sector waarin deze werkzaam, uw opmerkingen of verzoeken en eventuele persoonsgegevens in de bijlagen die uw toevoegt bij uw bericht.

Apparaat en browser: Door middel van het gebruik van cookies verzamelen wij informatie over het type apparaat waarmee u de Website bezoekt en de browser die u gebruikt om de Website te bezoeken. Ook verzamelen wij uw IP-adres en houden wij bij welke pagina’s van de Website u heeft bezocht.

 

HOE GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen om te kunnen reageren om uw vraag of verzoek via het contactformulier en om met u contact te komen om eventueel een huurovereenkomst te sluiten met de organisatie namens wie u het formulier invult. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze Website te analyseren en om deze te verbeteren.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien u wilt dat wij reageren op een verzoek van u, dan hebben wij uw contactgegevens nodig.

 

WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website, is onze grondslag uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde kosteloos weer intrekken, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te versturen naar info@leidsenhagevernieuwt.nl.

 

WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

 

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAAROM?

Wij delen persoonsgegevens met verwerkers die op onze instructie een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Indien wij onze onderneming of een deel daarvan verkopen (waaronder individuele activa), of indien wij fuseren of anderszins samengaan met een andere onderneming, dan delen wij uw persoonsgegevens met de nieuwe eigenaar, respectievelijk onze fusiepartner. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij hebben de volgende verwerkers ingeschakeld:

Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

Contactgegevens en andere gegevens die u via de website zelf aan ons verstrekt: Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar na het laatste contact met u.

Apparaat en browser: Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar.

Overige gegevens verzameld door middel van cookies: De concrete bewaartermijn hangt af van het type cookie. De bewaartermijn verschilt van het einde van de sessie tot 2 jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden in de paragraaf over cookies.

 

OP WELKE WIJZE MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Deze website maakt gebruik van cookies die persoonsgegevens van u kunnen verwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies klik hier.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om beperking van uw verwerking te vragen, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van u reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na u verzoek informeren.

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.

Wij zullen u in dat geval ook de volgende informatie geven:

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht echter alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie).

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien:

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:

Recht op gegevensoverdracht: U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. U hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan uw verzoeken en klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop hebt u steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien u niet in Nederland woonachtig bent, kunt u zich ook wenden tot uw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De Website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (https).